Polityka redakcji

I. Obowiązki Autorów (na podstawie rekomendacji wydania Elsevier, Kodeksu postępowania i wytycznych dotyczących najlepszych praktyk dla redaktorów wydawnictw i Międzynarodowych standardów dla autorów)

Standardy raportowania
Autorzy artykułów opartych na oryginalnych badaniach powinni przedstawić dokładny opis wykonywanej pracy, jak i obiektywną dyskusję na temat jej znaczenia. Dane źródłowe powinny być dokładnie zaprezentowane w pracy. Praca powinna zawierać szczegółowe informacje i odwołania, dotyczące możliwości zezwolenia innym na jej wykorzystanie. Fałszywe lub świadomie nieprawdziwe oświadczenia stanowią nieetyczne zachowanie i nie są akceptowane Opinie i profesjonalne publikacje artykułów muszą być dokładne i obiektywne, i redakcyjna „myśl” powinna być taka sama.

Dostępy do przechowywania danych
Autorzy mogą być proszeni o dostarczenie źródłowych danych wykorzystanych w pracy do oceny redakcyjnej, powinni zatem zapewnić opinii publicznej dostęp do takich danych (według Oświadczenia ALPSP STM o danych i bazach danych (ALPSP-STM Statement on Data and Databases), jeśli to możliwe, i w każdym przypadku powinny być gotowe przechowywać te dane w rozsądnym czasie po publikacji.

Oryginalność i plagiat
Autorzy gwarantują, że napisali wyłącznie oryginalne prace, i w przypadku wykorzystania pracy i/lub słów innych autorów, zostało to prawidłowo podane lub wzięto w cudzysłów.

Plagiat przyjmuje wiele form, od podpisania się pod cudzą pracą do kopiowania lub parafrazowanie istotnych części cudzej pracy (bez podania autorstwa), do przywłaszczenia wyników badań przeprowadzonych przez innych. Plagiat we wszystkich jego formach jest traktowany jako zachowanie nieetyczne i nieakceptowane.

Publikacje wielokrotne, zbędne lub konkurencyjne
Autor z zasady nie powinien publikować materiałów opisujących te same badania w więcej niż jednym czasopiśmie lub publikacji pierwotnej. Złożenie tej samej pracy do więcej niż jednej redakcji czasopisma jednocześnie stanowi postępowanie nieetyczne i jest niedozwolone.

W sumie autor nie powinien kierować do rozpatrzenia do innego czasopisma opublikowane wcześniej pracy. Publikacja niektórych rodzajów prac (np. poleceń klinicznych, tłumaczeń) w więcej niż jednym czasopiśmie czasami bywa uzasadniona, jeśli zostaną spełnione pewne warunki. Autorzy i redaktorzy czasopism muszą zgodzić się na publikację wtórną, która powinna wyświetlać te same dane lub tłumaczenie dokumentu pierwotnego. Podstawowe odwołanie musi być podane w publikacji wtórnej.

Potwierdzenie źródeł
Autor zawsze musi prawidłowo potwierdzać pracy innych autorów. Autorzy powinni cytować publikacje, które miały kluczowe znaczenie w określaniu charakteru opublikowanej pracy. Informacje uzyskane prywatnie, na przykład w rozmowie, korespondencji lub dyskusji z osobami trzecimi nie powinny być wykorzystywane lub przekazywane bez pisemnej zgody źródła. Informacje uzyskane w trakcie świadczenia usług poufnych, takich jak recenzja rękopisów lub wniosków o dofinansowanie, nie powinny być wykorzystywane bez pisemnej zgody autora pracy.

Autorstwo pracy
Autorstwo powinno być ograniczone do osób, które znacząco przyczyniły się do pomysłu, projektu, wykonania lub interpretacji pracy. Jako współautorzy powinny być wymienione wszystkie osoby, które miały udział w powstaniu pracy. W przypadku innych osób, które miały wpływ na pewne znaczące aspekty artykułu naukowego, powinny być one wymienione lub przedstawione jako współpracownicy.

Autor powinien upewnić się, że wszyscy współautorzy zostali wymienieni w pracy, widzieli i zaakceptowali ostateczną wersję pracy oraz zgodzili się na jej przedłożenie do publikacji.

Czynniki ryzyka i temat ludzi i zwierząt
Jeśli praca jest związana z substancjami chemicznymi, procedurami i urządzeniami, dla których są charakterystyczne jakieś nietypowe czynniki ryzyka, autor powinien wyraźnie określić je w rękopisie. Jeśli praca polega na wykorzystaniu motywu zwierząt lub ludzi autor musi zapewnić, że rękopis zawiera oświadczenie, że wszystkie procedury zostały wykonane zgodnie z odpowiednimi przepisami i zasadami prawa i że zostały one zatwierdzone przez odpowiednie instytucje. Rękopis musi zawierać oświadczenie o tym, że przez autora uzyskano zgodę na podstawie pełnej informacji dla badań eksperymentalnych istoty ludzkiej. Prawa do prywatności osoby zawsze muszą być przestrzegane.

Ujawnianie informacji i konflikty interesów
Konflikt interesów może zaistnieć, gdy autor lub instytucja autora ma finansowe lub inne relacje z innymi osobami lub organizacjami, które mogą w niewłaściwy sposób wpływać na pracę autorską. Konflikt może być realnym lub potencjalnym i pełna przejrzystość informacji jest najbezpieczniejszym rozwiązaniem. Wszystkie podawane informacje muszą ujawnić wszystkie związki, które mogą być interpretowane jako reprezentujące konflikt interesów. Czasopismo może korzystać z takich informacji jako podstawy do decyzji redakcyjnych i może publikować takie informacje, jeśli są one uważane za ważne dla czytelników w ocenie rękopisu. Czasopismo może podjąć decyzję nie publikować na podstawie stanowczego konfliktu. Na końcu tekstu pod podtytułem „Wniosek o ujawnienie informacji” wszyscy autorzy muszą przedstawić informacje o wszelkich faktycznych lub potencjalnych konfliktach interesów, w tym każdych finansowych, osobistych lub innych relacjach z innymi ludźmi lub organizacjami, w ciągu 3 (trzech) lat od rozpoczęcia podanej pracy, mogących mieć negatywny wpływ (wykrzywić) na ich pracę.

Przykłady potencjalnych konfliktów interesów, które powinny być ujawnione, zawierają pracę, doradztwo, posiadanie akcji, honoraria, opłacone ekspertyzy, wnioski patentowe/rejestracji, dofinansowania lub inne źródła finansowania. Potencjalne konflikty interesów powinny być ujawnione na możliwie wczesnym etapie.

Wszystkie źródła wsparcia finansowego projektu powinny być ujawnione. To oświadczenie (pod tytułem „Rola źródła finansowania”) musi znajdować się w oddzielnym rozdziale tekstu i być umieszczone przed Bibliografią. Autorzy powinni opisać rolę sponsora(ów) badania, jeśli takie istnieją, w planie badania; zbieraniu, analizie i interpretacji danych, w pisaniu pracy; i w podejmowaniu decyzji przedstawić dokument do publikacji.

Zasadnicze błędy w opublikowanych pracach
W przypadku, gdy autor odkryje zasadniczy błąd lub nieścisłość w swojej opublikowanej pracy, ma on obowiązek jak najszybszego powiadomienia o tym redaktora czasopisma lub wydawcę i współpracować z redaktorem celem korekcji dokumentu. Jeśli redaktor lub wydawca dowiaduje się od osób trzecich, że opublikowana praca zawiera zasadniczy błąd, autor powinien natychmiast naprawić dokument lub przesłać do redakcji dowód poprawności oryginalnego artykułu.


II. Obowiązki redaktorów (na podstawie rekomendacji wydania Elsevier, Kodeksu postępowania i wytycznych dotyczących najlepszych praktyk dla redaktorów wydawnictw)

 Decyzje o publikacji
Decyzje redaktorów przyjąć lub odrzucić dokument do publikacji na podstawie ważności, oryginalności i przejrzystości artykułu, i zasadność badania i jego zgodność z tematyką czasopisma.

Redaktorzy podejmują decyzję o tym, jakie artykuły publikować w zależności od jakości i przydatności do czasopisma i bez ingerencji ze strony właściciela/wydawcy czasopisma.

Decyzja o publikacji przyjmuje się z uwzględnieniem przepisów o prawie autorskim. Decyzja redaktora na podstawie jego/jej najlepszych sądów i opinii innych edytorów lub recenzentów.

Gra według zasad
Artykuły są oceniane obiektywnie, biorąc pod uwagę ich znaczenie naukowe i praktyczne. Wszystkie artykuły są oceniane niezależnie od rasy, płci, orientacji seksualnej, przekonań religijnych, pochodzenia etnicznego, narodowości czy przekonań politycznych autora.

Poufność
Rada redakcyjna nie ujawnia informacji, które stały się znane w trakcie badania przedstawionych artykułów i innych materiałów, z wyjątkiem autora, recenzenta (recenzentów).

Ujawnianie informacji i konflikty interesów
Rada redakcyjna musi unikać konfliktu interesów, czyli sytuacji, gdy autor (lub instytucja autora), recenzent lub redaktor mają takie relacje finansowe lub osobiste, które w niewłaściwy sposób wpływają na obiektywizm, bezstronność pracy rady redakcyjnej, naukowe postrzeganie przedstawionego artykułu.

W przypadku zaistnienia konfliktu interesów u członka rady redakcyjnej może on uzasadniono zrezygnować z badania i oceny rękopisu, wnioskując o przekazanie tego rękopisu innemu członkowi rady redakcyjnej.

Redaktor naczelny, zastępca redaktora naczelnego od wszystkich uczestników procesu mają prawo do żądania informacji o konflikcie interesów przed lub po publikacji artykułu i składać odpowiednie sprostowania, zmiany lub ujawnienia.

Udział i współpraca w badaniach
W przypadku złożenia skargi przez autora w odniesieniu do jego publikacji w czasopiśmie, rada redakcyjna stosuje odpowiednie środki. Takie środki mają charakter negocjacji rady redakcyjnej z autorem. Fakty naruszenia norm etycznych rada redakcyjna rozpatruje niezależnie od przedawnienia publikacji. Jeśli argumenty, skargi okazały się uzasadnione, rada redakcyjna musi dokonać odpowiednich sprostowań, zmian lub ujawnień.


III. Obowiązki Recenzentów (na podstawie rekomendacji wydania Elsevier, Kodeksu postępowania i wytycznych dotyczących najlepszych praktyk dla redaktorów wydawnictw i Zasad Etyki Komitetu ds. etyki publikacyjnej dla ekspertów-recenzentów)

Wkład w decyzje redakcyjne
Niezależny i bezstronny wniosek o jakość przedstawionego artykułu (publikacji) przyczynia się do podejmowania przez radę redakcyjną obiektywnej decyzji o umieszczeniu takiej publikacji w czasopiśmie. Naukowcy, którzy zgodzili się wykonać obowiązek recenzenta, powinny rzetelnie zbadać i ocenić artykuł (publikację).

Terminowość
Redakcja dostarczy informacje o skrajnych terminach z prośbą o rozpatrzenie. Poinformuj ich w ciągu doby lub dwóch o tym, że otrzymałeś zapytanie. Oni docenią to, że w odpowiednim czasie poinformowałeś ich o tym, czy jesteś w stanie zakończyć recenzję, czy nie. Odmowa recenzowania dokumentu nie powoduje żadnych konsekwencji.

Jeśli recenzent zdaje sobie sprawę, że recenzja zajmie więcej czasu, niż zwykle, prosimy o kontakt z redaktorem, aby omówić ten problem. Redaktor może poprosić o polecanie innego recenzenta lub może być gotowy czekać nieco dłużej (na przykład, jeśli dokument wyspecjalizowany i recenzentów trudno znaleźć). Jako ogólne wskazówki, jeśli wiesz, że nie będziesz w stanie zrecenzować w wyznaczonym czasie, należy odmówić recenzowania dokumentu.

Poufność
Wszystkie recenzowane prace muszą być traktowane jak dokumenty poufne. Nie powinny one być ujawniane lub omawiane z innymi, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to uzgodnione z redaktorem. Niepublikowane materiały ujawnione w nadesłanej pracy, nie powinny być wykorzystywane w badaniach własnych recenzenta bez pisemnej zgody autora. Informacje, które nie mogą być ujawniane, lub pomysły, uzyskane podczas prowadzenia niezależnej oceny, powinny być traktowane jako poufne i nie powinny być wykorzystywane do osobistej korzyści.

Zasady obiektywizmu
Recenzje na temat nadesłanych publikacji muszą być bezstronne, obiektywne i oparte wyłącznie na całościowej ocenie treści i wyników przeprowadzanego badania. Za niewłaściwą uznaje się krytykę personalną autora. Recenzja musi być przygotowana, jasna i uzasadniona.

Potwierdzenie źródła
Recenzenci powinni wskazać publikacje w materiale recenzowanym, na które nie powołał się autor pracy. Stwierdzenie, że obserwacja, źródło lub argument były uprzednio omówione, powinno zostać poparte odpowiednim cytatem. Recenzent powinien również poinformować głównego redaktora o każdym znacznym lub częściowym podobieństwie treści recenzowanej pracy z jakąkolwiek inną opublikowaną i znaną mu pracą.

Ujawnianie informacji i konflikty interesów
Recenzenci nie powinni recenzować prac, w stosunku do których występuje konflikt interesów wynikający z konkurencji, współpracy lub innych relacji i stosunków z każdym z autorów, firmą lub instytucją związanymi z pracą. W takim przypadku recenzent powinien skontaktować się z redaktorem i odmówić recenzowania określonego dokumentu.

Zasady recenzowania artykułów:
Wszystkie artykuły dostępne w redakcji „Liha Pres” poddają się zamkniętemu (dwustronnemu ślepemu) recenzowaniu i sprawdzaniu na plagiat.

Po dokonaniu oceny artykułu naukowego recenzent daje opinię:
– artykuł zalecany do publikacji;
– artykuł zalecany do publikacji po jego poprawie przez autora z uwzględnieniem uwag;<
– artykuł niezalecany do publikacji.

Redakcja ma prawo do recenzowania, edytowania, skracania i odrzucenia artykułu. W przypadku nieprzestrzegania ww. wymagań w zakresie rękopisów redakcja zastrzega sobie prawo do ich nierozstrzygnięcia. Redakcja nie zawsze podziela poglądy autorów publikacji. Przedruk artykułów jest możliwy tylko za zgodą redakcji.