Autorowi

Drodzy naukowcy!
Zapraszamy do udziału w opracowaniu monografii zbiorowej, która zostanie wydana przez międzynarodowe
wydawnictwo „Liha-Pres”, należące do kategorii „C” według klasyfikacji SENSE!

Dla głównych edytorów, kolegiów redakcyjnych czasopism, oddzielnego zespołu autorów istnieje możliwość wydania odrębnej monografii, która zostanie wydana przez międzynarodowe wydawnictwo „Liha-Pres”. To może być samodzielna monografia, jak i zbiorowa monografia.

Udział w monografii zbiorowej może pomóc czasopismom naukowym Ukrainy w realizacji wymagań nowego Regulaminu o obecności u członków redakcji odpowiedniej ilości publikacji i włączeniu publikacji do Listy naukowych czasopism specjalistycznych Ukrainy (kategoria „B”) do dnia 13 marca 2020 roku.

Według rozporządzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 15 stycznia 2018 r. nr 32 „O zatwierdzeniu Regulaminu tworzenia Listy naukowych czasopism specjalistycznych Ukrainy” rada wydawnicza powinna składać się nie mniej niż z siedmiu naukowców z publikacjami (artykuły, monografie lub rozdziały w monografiach) w określonym przedziale czasu:

7) obecność w składzie redakcji czasopisma nie mniej niż siedmiu naukowców posiadających stopień naukowy w jednej ze specjalności, odpowiadających profilu naukowemu czasopisma zgodnie z pkt 5 niniejszego Regulaminu. Każdy z tych specjalistów, w tym redaktor naczelny czasopisma, musi mieć co najmniej trzy publikacji w ciągu ostatnich pięciu lat lub co najmniej siedem publikacji (artykuły, monografie, rozdziały monografii, odpowiadające naukowemu profilu czasopisma) w ciągu ostatnich piętnastu lat, w tym co najmniej jedną w ciągu ostatnich trzech lat, opublikowanych co najmniej w dwóch różnych czasopismach, znajdujących się w Web of Science Core Collection i/lub Scopus, albo mieć monografie lub rozdziały monografii, opublikowane w czasopismach międzynarodowych, odnoszących się do kategorii „A”, „B” lub „C” według klasyfikacji Research School for Socio-Economic and Natural Sciences of the Environment (SENSE).

Według oficjalnego komentarza Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy, z którym można zapoznać się PO KLIKNIĘCIU, opublikowane monografie i rozdziały monografii w czasopismach według klasyfikacji SENSE są ilościowo przyrównane do artykułów, opublikowanych w czasopismach zawartych w Scopus lub WoS.

Monografie zostaną wydane przez ukraińsko-polskie wydawnictwo „Liha–Pres”, wchodzące w ranking wydawców książek SENSE (Research School for Socio-Economic and Natural Sciences of the Environment).

Materiały do monografii przyjmowane są wyłącznie w języku angielskim.

Każdy artykuł podlega procedurze recenzowania, którą prowadzić będą niezależni eksperci z krajów Europy Wschodniej, które w ciągu wielu lat współpracują z wydawnictwem „Liha-Pres”. Autorzy mogą być proszeni o poprawienie swoich artykułów zgodnie z sugestiami recenzentów i redaktorów.

Dane do wpłaty są wysyłane do autora po skutecznym przejściu recenzowania.

Cena usług wydawnictwa wynosi 5 500 hrn. za artykuł o objętości 20 stron. Jeśli objętość artykułu jest większa, koszt każdej dodatkowej strony – 50 hrn. Zakres usług wydawnictwa obejmuje recenzowanie, korektę, redagowanie, łamanie, nadanie numeru ISBN, DOI każdemu artykułowi, drukowanie i wysyłanie pocztą monografii zbiorowej.

Koszt publikacji dla zespołu z 7 i więcej autorów – 4000 hrn. za artykuł o objętości 20 stron. Koszt publikacji samodzielnej monografii lub zespołu z mniejszą ilością autorów będzie zależeć od ogólnej liczby stron monografii.

WYMAGANIA EDYTORSKIE DO ARTYKUŁÓW

  • artykuł musi stanowić całościowy materiał o treści naukowej, zawierający wyniki oryginalnych badań autora;
  • objętość artykułu – nie mniej niż 20 stron; format A4, odstęp 1,5; czcionka Times New Roman, rozmiar 14; pola ze wszystkich stron – 20 mm.

OGÓLNA STRUKTURA ARTYKUŁU

  • nazwisko i inicjały autora artykułu; stopień i tytuł naukowy, stanowisko, miejsce pracy, adres miejsca pracy (w języku angielskim);
  • identyfikator ORCID ID. Jeśli autor nie jest zarejestrowany w ORCID, należy utworzyć konto na stronie http://orcid.org/;
  • tytuł artykułu;
  • materiał powinien mieć następującą strukturę: krótkie wprowadzenie (1-2 strony), 2-3 objętościowo równoważne artykuły i wnioski (1 strona), streszczenie 7-10 zdań (określić problematykę i wyniki badań);
  • w artykule muszą być stronowo zorientowane odwołania oraz bibliografia na końcu publikacji. Odwołanie należy oznaczyć cyfrą bez nawiasów i kropek za pomocą zwykłych odwołań programu Microsoft Word.

Uwaga! Stronowo zorientowane odwołania oraz bibliografia na końcu pracy podawane są zgodnie z APA Style Reference Citations (pobierz przykład).

Aby poprawić poziom jakości cytowań naukowych w bazie danych scjentometrycznych Otwarty Ukraiński Indeks Cytowań (OUCI), ważne jest wskazanie DOI dla każdego źródła, które posiada.

Każdemu artykułu, włączonemu w zbiorową monografię, będzie nadany DOI.

WZÓR ARTYKUŁU

REGULATION ON ELECTIONS AND ELECTORAL
ENGINEERING IN POLAND (1989–1993)

Yan Kovalskyi

INTRODUCTION
Electoral reforms had profound political consequences for postcommunist Poland. The majority system promoted the fall of communism, while later changes to the electoral law helped the former communists to reclaim power1. […]

1. Nazwa paragrafu

Tekst Tekst […]

2. Nazwa paragrafu

Tekst Tekst […]

CONCLUSIONS
The reasons for their miscalculations included a lack of methodological expertise, unexpected shifts in voter preferences, transitionspecific poll biases, as well as new entrants and coalitions that emerged in the period between the introduction of the new electoral law and elections. […]

SUMMARY
The article deals […]

REFERENCES
1. Sulek A. (1994) Do czego su sondae? Wykorzystanie bada opinii publicznej w kampanii wyborczej 1993. Kultura i Spoeczestwo, vol. 38(3). pp. 103–117. DOI 10.1016/355-6642/45-58
2. […]

Information about the author:
Yan Kovalskyi,
Prof. dr hab.,
Dean of the Faculty Governance and in Particular,
The Nicolaus Copernicus University in Torun
11 Gagarina str., Torun, Poland, 87-100
ORCID ID: orcid.org/0000-0012-9706-0306


W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt według wybranego kierunku.